Per Jakobsson, mjölnare i Övertjärn

Kalmar Läns Museum

Tänkte berätta lite om Per Jakobsson, min farmors* farmors morfars farmors farfar, som var mjölnare i Övertjärn, Skinnskatteberg. Han föddes någon gång under året 1647 i just Övertjärn. Bestämt datum har jag inte hittat.  Både hans far och hans mor dog när Per var ung, modern dog 1652 och fadern troligtvis samma år, när han var bara 5 år gammal. Per var tvungen att arbeta borta p.g.a. detta fram tills han gifte sig när han var 23 år, då han flyttade hem igen. Han gifte sig med Elisabeth Jakobsdotter 1670 enligt kyrkboken om hans död (se utskriften från dödboken längre fram i texten) men det finns också en uppgift om 4 juli 1669. Med Elisabeth fick han 9 barn, under en period av 19 år, där den förstfödda Jakob är min ana. Per dog den 20 april 1717 i Övertjärn och här nedan kan du läsa vad som står i dödboken om Mjölnare Jakobsson:

Pehr Jacobsson i Öf:rkärn, född i Öf:rkärn 1647, föräldrarna dödde i Hans ungdom, ty har
han mäst tiänt borta till dess, han åhr 1670 gifte sig, då han förfogade sig hem till Öf:rkärn, fördt ett mycket stilla och sagtmodigt lef:erne, ey för siuk uthan altyd frisk, siuknad d. 31 Martii död d. 20 Aprillis, begrofs d. 5 Martii åldren – 70 åhr.

 

*Min farmor var Märta Ericsson f. Blom dotter till Karl Johan Blom

Annonser

Bureättling?

Jag har i ett inlägg för ett tag sedan, närmare bestämt den 9 juli i fjol (läs det genom att klicka här) skrivit om min vän som var ättling till Olof Nicolai Dahlenius som var kyrkoherde i Österfärnebo. Hans hustru, alltså kyrkoherdens, Christina Gestrinius lär vara ättling till den omtalade Bureätten. Detta genom hennes mor Anna Mårtensdotter och i sin tur hennes far Martinus Olai Gestricius, född 1532 i Gävle och död 1585 i Tystberga, Nyköping.

Martinus Olais mormors farfar far var Olof Hersesson. Olofs  son var Anders Olofsson Bure, underlagsman, född omkring 1425 i Bureå. Vidare var det hans son Jakob Andersson Bure och sondotter Mariet Jakobsdotter som förde släkten vidare mot Olof Nicolai Dahlenius. Mariets dotter Karin Andersson Grubb ledde ner till sonen Martinus Olai Gestricius, som jag skrev om i början av inlägget.

Så Olof Hersesson är fm fm mf mm fm mm ff mm ff far till min vän, alltså 19 generationer tillbaka. Så han kan titulera sig ”Bureättling”, eller?

Allt detta skrivet med reservation att något kan vara feltolkat e.d.

0126

Adliga ätten Bures Adelsvapen , utdöd

 

 

Prästen i Hed, en pärla bland präster

Har ju tidigare berättat hur Prästen i Hed socken var duktig på att skriva utförlig text i kyrkoböckerna. Det var min farmors farmors morfars farfar Eric Carlssons dödsnotis det då handlade om. men även hans mors notis skriven av prästen i dödboken är ganska utförlig, så man får en uppfattning om hennes, Susanna Ericksdotters, liv och hennes sista dagar i livet. Hon dog 12 november 1751 i Bernshammar och hustru till Hammarsmedmästaren Carl Ericsson på Bernshammars bruk. Här nedan kan du läsa vad prästen skrev om henne i dödboken.

”Denna dag begrofs Mäster Carl Erssons änkta hustru Susanna Ersdotter ifrån Berns hamrar född 1676. Fadren war dannemannen Eric Larsson, Modren hustru Susanna Tyresdotter i Solmyra och Gunnilbo sochn, döpt och i Christendomen underwist gifte sig med nemde(?) Carl Ersson på sitt 27de ålders åhr och ägde tillsammans med honom 6 barn 2 söner och 4 döttrar, af hwilka 2 döttrar äro döde; d 29 dec. 1721 blef hon änkia, lefwat christel: 14 dagar för Olofsmässodagen begyntes siukdomen, lades af honom aldeles till sängs d 14 Sept: dog den 12 Nov: sedan hon dagen förut låtit bespisa sig med Herrans nattward, och lefwat 75 åhr.”

När man får läsa något sådant då är släktforskningen väldigt rolig.

Tyvärr så har jag inte kunnat hitta vilken sjukdom som Susanna led av. 😦

Hed kyrka 2

Hed kyrka

”Konstgumman”

Detta handlar om min fm fm mf fm mf mor Anna Svensdotter född 1620 i Harpberget, Skinnskatteberg. Hon gifte sig redan som 17-åring 1637 med Olof Mårtensson Konst, Konstmästare vid Koppargruvan 5.e Bergmästardömet, vilket han var mellan 1654 och 1663. Men det var ju Anna jag skulle skriva lite om.

Hon kallades tydligen för Konstgumman och jag funderade mycket på varför innan jag fick reda på att hennes man Olof ju var konstmästare till yrket och hade därför tillägget Konst i namnet. Då var det ju inte så konstigt, hehe….

Anna födde 12 barn och blev 76 år gammal, hon dog 1 februari 1696 i Holmsjön. I hennes dödsnotis i kyrkoboken har prästen i Skinnskatteberg skrivit följande:

”Sahl: hustru Anna Swensdotter, Konstgumman kallad, födder uti Harpbyn A:o 1620 af ährl: föräldrar. Straxt kommen til Christendom och sedermera wäl uptuchtader. Städse wistadz hoos föräldrarna til sit 17 åhlders åhr tå hon komen iechtenskap med sin Sahl: man Olof Mårtensson Konstmester wed Koppargrufwan. Samanlefwat med honom 36 åhr. Aflat tilsammans 12 barn, 9 söner och 3 döttrar af hwilka 3 söner och 1 dotter äro döde. Änkia har hon warit 22 åhr. Uti alt sit lefwerna wist sig from, sachtmodig och gudfruchtig. På det sidsta warit siuk 14 dagar, men eljest uti sin lifztid haftt god helsa. Död blifwen d 1 Februarii. Lefwat 76 åhr. Begrofwen d 9 Februarii.”

Präst

Dessa underbara notiser som den framsynte prästen skrivit ner när personer dog, ”bara” för att vi på 2000-talet skulle veta hur människorna var på 1600-talet.

Tack Prällen!

Trumslagare, Sergeant, Rustmästare och Fältväbel

Detta handlar om min väns släkt, som jag skrivit om förut så har jag hjälpt honom att forska lite i hans anor.

Har då kommit fram till Jöns Ericsson Snäll f. 27 september 1774 i Gisselåsen, Oviken, Jämtland och död 12 september 1846 på samma plats. Jöns var soldat och blev Trumslagare 1791, 1808 befordrades han till Sergeant vilket han var i knappt 1 år då han blev Rustmästare. Han var detta mellan 1809 och 1813 då han blev befordrad till Fältväbel.

Hjerpe-skans

Hjerpe Skans

I dödboken om Jöns står följande:

”f.d Fältväbel Jöns Snäll ifrån Gisselåsen, var född år 1774 den 27 september i nämnde by. Hans därstädes boende föräldrar voro bonden Eric ericsson och hans hustru Kerstin Jönsdotter och erhöll av dom en Christelig omvårdnad och uppfostran. Ingick 1791 i Kongl. Majts. och Kronans tjänst och blev från den 14 september befordrad till Trumslagare med lön vid 2:a Majorens Compani. Befordrades år 1808  d. 1 juli till Sergeant. F. å. den 9 april till Rustmästare med lön och indelning till samma Compagnie. Han erhöll 1813 Fältväbels caracter. Var år 1808 Commenderad till Dalarne och förättade på Norska gränsen och i Norrige flera recognoceringar. Därefter fram och åter till och från Sundsvall, sedan till Hjerpes Skans och bevistade affären(?) derstädes d. 16 augusti. Bevistade affairerne(?) vid Hörnefors och Umeå. År 1814 åter commenderad till Dalarne och Norska gränsen och var där till krigets slut, och erhöll ett hedrande Afsked. År 1796 ingick han i en christlig förening äkta med sin 1837 aflidna hustru Kerstin Andersdotter ifrån Österåsen, och 1840, 22 mars ånyo gifte sig med Lisa Christina Olofsdotter från Ragunda. I förra giftet 5 barn i senare 2 st. Han har haft god helsa med undantag av sista lefnadsår. Dog den 12 september af Ålderdomsbräcklighet i en ålder af 71 år, 11 månader och 22 (27) dygn. Begravdes den 11 october.”

Tycker det är väldigt roligt när prästen bemödat sig med att skriva så mycket om den döde. Har tagit upp just detta i tidigare inlägg här i bloggen. Man får ju veta så mycket mer om personen i fråga om han skrivit så utförligt.

Olof Nicolai, regementspräst och kyrkoherde

Tillbaka med ett inlägg så här mitt i sommaren, ja sommar och sommar, jag vet inte jag! Men i alla fall.

Denna gång handlar det om min vän och hans släkt. Jag har hjälpt en vän med att släktforska lite åt honom och han har en gren, sin fars, mest i Gästrikland. Långt tillbaka hamnar hans anor bland präster och andra högdjur inom den yrkeskåren. Detta inlägg kommer att handla om hans fm fm mf mm fm far Olof Nicolai Dahlenius som var Kyrkoherde i bl.a Österfärnebo, Gästrikland. Om honom finns att läsa följande:

nicolai

Dahlenius, vars efterkommande ännu till ett stort antal leva kvar i Öster-Färnebo var först regementspräst vid Helsinge Regemente och blev sedan av K M:t rekommenderad till erhållande av ett pastorat i Jämtland. Han tillträdde dock ej detta pastorat, utan blev kyrkoherde i Öster-Färnebo 1644.

Tyckes ha varit en synnerligen ”närig” man, som först och främst såg på sina egna, timliga fördelar. Under de svåra hungerår, som drabbade socknen på 1650-talet, passade han på att för säd inköpa en hel del ”nyodlingar”, bl.a av enkor och faderlösa. Vid följande rättegång står antecknat i protokollet (som finnes bevarat hos kamrer Östnäs i Öster-Färnebo): ”Denne kyrkoherde synes väl i hunger och dyr tid ha fött sina får med sin lönespannmål, men han har ock förstått att vederbörligen klippa dem”.

År 1651 processade han med Klappstabönderna och klagade hos konsistorium över, att de hade tillagt sig mer jord än tillbörligt av det gamla ”Vibolet”, varför han begärde syn. Han tycks emellertid ha varit en både lärd och framstående man. År 1653 var han ”Concionator” vid prästmötet och vid 1660 års riksdag var han riksdagsman.

Källa: Öster-Fernebo sockens krönika samt ”Olof Nicolai Dahlenius – kyrkoherde i Österfärnebo 1645-1676”.(2:a uppl /juni 1975 – utredning av Johan Wideen och Mats Olsson).

Kyrkoherde Magnus Petri Ljusbeckius (d 1644) var Dahlenius företrädare och ägde ett hemman i Bro. År 1648 inköpte Dahlenius detta hemman av Ljusbeckius änka. Lagfartsbevis på detta köp finns bevarat i See bykista.

Ur ”Härnösands stifts herdaminne”:

Olaus Nicolai (Dalenius) var krigspräst vid de svenska trupperna, som intogo Jämtland år 1644. Då de dansk-norska prästerna i anledning häraf öfvergåfvo sina gäll, utnämndes han 28 apr. s. å. till pastor i Sunne.

I Upsala domkapitel upplästes 28 maj ett bref från honom, hvaruti han förmäler först om sitt tillstånd, huru osäkert där är för fienden, att han allenast i Frösö kyrka får med trygghet göra tjänst men måste med sina medtjänare ligga inne på skansen och köpa allt det de äta skola för reda penningar eller taga till låns af bönderna. Och ”när de i någon annan kyrka skola tjänstgöra, måste en hop soldater skildra (skyldra=hålla vakt), medan tjänsten förrättas, och hvarken prästgården eller åhörarne njuta de intet till godo”.

I betraktande af att endast tre präster funnos i hela landet, hvarigenom församlingarna ledo men på Guds ord, hänsköt konsist. Saken till svenska regeringen för vidtagande af lämpliga mått och steg. Ärkebiskopen föreslog i sammanhang härmed en del präster till församlingarne, men efter freden återfingo de danska prästerna på egen begäran sina pastorat. Redan i sept. 1644 presenterade d:nus Olaus Nicolai en kunglig rekommendationsskrifvelse till erhållande af Säbrå pastorat, men som det redan var bortgifvet, förordades han i stället till Östra Fernebo, där han följande år tillträdde som kyrkoherde. Var predikant vi prästmötet i Upsala 1653, riksdagsman 1660 och afled år 1676.

Detta står på tavlan under Dahlenius porträtt från Österfärnebo Kyrka, som du kan se här ovan:

”Dahlenius, säger man, en verksam pastor varit.
Af handlingar och bref man sådant har erfarit.
Han kyrkans egendom och prästebordets rätt
med omsorg och med nit bevakat på allt sätt
Dock ej för egen vinst
Nej vår Dahlenius visar, dess afsigt bättre är,
-Och verket mästarn prisar.
Sin ombetrodda hjord han nu så ökad ser
att han ej vågar sig den ensam sköta mer
En embetsbror till hjelp han anser nödig vara
och till dess underhåll han ville ej sig spara
Av Prästebordets jord, som i dess väjo var
han delar åt Caplan som ingen odling har.”

Mästersmeden på Nyhammars bruk.

Skrev tidigare om Pehr Ersson och hans dödsnotis skriven av prästen. Här kommer hans far Eric Carlssons dödsnotis. Han var Mästersmed på Nyhammars bruk, Hed socken i Västmanland. Född 30 juni 1706 i Bernshammar, Hed socken och död 23 januari 1771 på Nyhammars bruk.

”Feb 2 begrofs gamle mästersmeden S. T(?) Eric Carlson ifrån Nyhammar.

Född åhr 1706 vid Berentshammar.

Fadren war hammarsmedsmästaren S:J:(?) Carl Ersson, samt modren hustru Susanna Ericksdotter.

Döptes och enfaldeligen underwistes i sin Christendomskunskap.

Wistades hemma hos sin fader intill fadrens död, som timade då Eric war tolf år. Kom sedan i arbete wid Berentshammar hos afledne ålderm. Johan Jönsson.

Gift åhr 1729 med sin efterlåtna änka S.T. Anna Jacobsdotter.

Flyttade åhr 1734 till Persbo hammare i Norberg och arbetade derstädes för mästare i 6 åhr.

Kom derifrån till He(d)hammar och Forssen (Västanfors?),hwarest han smidde inemot 9 åhr.

Anlände sedan hit till Nyhammars Bruk, hwarest han ständigt wistats och sina öfriga dagar förött.

Lefwat stilla och christeligen. Aflat tillsammans 3 söner och 4 döttrar, hwaraf en son (och) en dotter äro döda.

Hwarit en flitig och trogen arbetare. Älskat Guds ord och Prediko Embetet och med wördnad nyttiat de dyra nådemedlen.

Hwarit i flera åhr plågad utaf Lungsot, och nu mest hela åhret sängliggande af andra tillstötande krämpor. Låtit under samma tid sig ofta besjelas af herrens heliga nattward, deraf han ock för sista gången delaktig gjordes 3 weckor före sin död, som timade den 23 Jan. vadan han lefvat 65 åhr inemot.”

Någon som vet vad S.T före Eric Carlsson och hans hustru Anna samt S.J före faderns namn kan stå för?

Bostäder vid Nyhammars bruk, Hed socken.

Bostäder vid Nyhammars bruk, Hed socken.