Åter tillbaka till Gamla Pershyttan, nu genom Noraskogs arkiv

Jag har skrivit om dom förut, mina anor som levde och verkade i Gamla Pershyttan utanför Nora i Bergslagen. Men för några dagar sedan hittade jag, genom att googla, en sida där man kunde läsa om Noraskogs arkiv. Jag läste lite om det att där står det mesta som hänt i Gamla Pershyttan under 1700-talet och framåt. Även att där då står om mina anor i byn. Jag kontaktade Kommunarkivet i Nora och fick så vänliga svar av arkivarie Willy Ahlstrand. Han hjälpte mig och skannade in dom sidor i Noraskogs arkiv där det står om mina anor. Mailade dom mig i morse och skriver även att han ska söka vidare och se om han hittar mer. Då får jag det också. Vänligheten själv!

Nu till mina anor som det hela handlar om. Det är fyra generationer som står omnämnda i arkivet. Den första, eller om man tar det i kronologisk ordning, egentligen den sista var Hans Andersson f. 18 november 1736 och d. 9 december 1808. (han är min mormors morfars mormors morfar) Om just honom står inte så mycket i arkivet utom att han var Sexman, Nämndeman och Häradsdomare. Hans var väldigt produktiv även hemma i ”sänghalmen”, han ska ha haft 18 barn med sin hustru Karin Andersdotter. Jag har ”bara” hittat 14 av dessa i kyrkböckerna men det finns en uppgift om att det som sagt skulle varit 18 stycken
Där står också att:

”Han egde fädernegården, hemmanet n:r 4 i Gamla Pershyttan, som efter honom länge kallades ”Domaregården”.”

Den s.k. ”Domaregården” i Gamla Pershyttan

Så kommer jag till Hans Anderssons far, Anders Larsson f. någon gång i juli 1701, d. 20 oktober 1771. Han var Bergsman, Sexman, Byggmästare, Konstvaktare samt även Riksdagsombud. I Noraskogs arkiv kan man läsa följande om just Anders:

Anders Larsson i Gamla Pershyttan, f. 1701, son till Lars Andersson
derstädes. Utsågs till sexman vid Pershytte grufting i Nya Pershyttan 1731 27/4, hvarom protokollet innehåller:
”S. d. Som sexmannen Lars Andersson på Gamla Pershyttan, hvilken uti 17 år gruftingsrätten biträdt, anhåller om afsked från samma beställning; alltså tog gruftingsrätten i öfvervägande hvem som till sexman i hans ställe antagas skall: då samtelige gruftingsrättens ledamöter föllo på de tankar att Lars Anderssons son Anders Larsson på Gamla Pershyttan dertill må antagas, hvarföre han ock närvarande sin sexmansed aflade och tog sitt säte i rätten.”
Såsom en händig och i åtskilliga afseenden förfaren man, blef Anders Larsson 1734 22/4 jemväl sin faders efterträdare som byggmästare och konstvaktare vid Pershytte grufvor. Han säges ock ha ledt en del reparationsarbeten vid Nora gamla kyrka, då hon efter 1731 års brand iordningstäldes. De fyrdubbla korsvis infattade grofva jernstänger, hvilka
sammanhöllo murarne i kyrkans kor, skola hafva blifvit sammanfogade och ditpassade af honom, som dervid begagnat en tillfällig, stor och öppen smedja å stadens torg såsom verkstad. Förut är omtaladt att sexman Anders Larsson var en af pastoratets 3 deputerade för att begära kyrkoherde 1742. Redan derförinnan hade han, vid kyrkorådets omorganisation 1740 29/6, blifvit en af dess ledamöter. Fullmäktig för Noraskogs härad vid 1742-43 års riksdag, hedrades han med det föga angenäma uppdraget, att vara en af Bondeståndets 7 medlemmar i den ständernas kommission, som efter en lång ransakning dömde de från det olyckliga finsk-ryska kriget kända generalerna Buddenbrock och Lewenhaupt till döden. (se Malmström, Sveriges polit. his. III:57).
Med vitsord att ha varit en hederlig, beskedlig och väl ansedd bergssexman, afled Anders Larsson i Pershyttan 1771 20/10, i en ålder af 70 år och 5 mån. Han efterlemnade åtminstone en son, sedemera häradsdomaren Hans Andersson i Gamla Pershyttan, som egde anseende af att vara en af socknens mest förmögne bergsmän för sin tid. Slägten fortlefver ännu inom bygden.

Som man kan läsa i arkivet verkar det som om Anders var en viktig och högt ansedd person i trakten. Vilket i alla fall jag uttyder av texten oven. Fast jag kan ju vara partisk i saken, eller?

Vi går vidare till Anders Larssons far, Lars Andersson som också han var en viktig och ansedd person i Gamla Pershyttan och bergslagen. Lars var född 1668 i Nora Bergsförsamling och dog 2 juli 1740 i Gamla Pershyttan. I samma arkiv som ovan står det att läsa om Lars:

Lars Andersson i Gamla Pershyttan, son till bergsmannen Anders Larsson derstädes, blef nämdeman 1709 8/10, hvarom domboken innehåller detta korta meddelande:
”S. d. Antogs till nämdeman bergsmannen Lars Andersson vid Gamla Pershyttan, hvilken sin huld- och trohetsed till höga öfverheten samt nämdemansed med hand å bok aflade.” Han förordnades 1714 14/5 till sexman i Pershytte tingslag, men aflade först sin ”sexmansed” 1715 6/5. Från denna befattning tog han afsked 1731 27/4. Såsom skicklig masmästare förordnades han 1718 11/3 till ”uppsyningsman öfver masmästareembetet”, med tillåtelse att ”ställa” vid masugnar och skyldighet att undervisa de andra masmästarne inom sitt distrikt (Pershytte tingslag). Han tjenstgjorde äfven i många år som byggmästare och konstvaktare vid Pershytte grufvor, från hvilken tjenst han vid bergstingsrätten 1734 22/4 begärde och erhöll afsked med goda loford för sin verksamhet. Sitt nämdemansuppdrag synes han ha lemnat redan 1719. Lars Andersson afled 1740 2/7, då han uppnått 72 års ålder.
– Såsom Nora bergslags ombud bevistade handen ”allmänna sammankomst” hvartill ”K. M:ts ständer”, under konungens frånvaro, ”af högst trängande vigtiga skäl och orsaker”, sammankallades i Stockholm 1713 14/12, ”då förutan de förnämare stånden äfven af allmogen
en ärlig och beskedelig bofast man af hvarje härad skulle, med riktig fullmakt försedd, sig inställa”.
Gift 1699 med Karin Olsdotter, en dotter till bergsm. Olof Olsson i Gamla Pershyttan och enka efter Erik Fransson (Ekestubbe), derstädes, efterlemnade Lars Andersson, så vidt nu är kändt, en son Anders Larsson, som här nedan skall vidare omtalas. Den för Lars Andersson utfärdade fullmakten lyder sålunda: ”Alldenstund uti Hans Kongl. Maj:tz wår Allernådigste Konungz fiärran frånwaru, Hennes Kongl. Höghet wår nådigste Arf-Princessa och deras Excellencier Kongl. Maj:tz hemma warande höge Herrar Grefvar och Råd, af högst trängiande wichtige skiähl och ordsaker hafwa funnit nödigt och oundgiängeliget i Hans Kongl. Maj:ts Höga Kongl. Namn att förskrifwa och till Stockholm uppkalla Hans Kongl. Maj:tzStänder till en allmän sammankomst d. 14 Decembr. nästkommande, då förutan de förnämare Stånden äfwen af Allmogen en ärlig och beskiedelig bofast Man af hwarie härad skall, med richtig Fullmacht försedd, sig inställa. Alt därföre till underdånigt hörsammande hafwe Menige Allmogen i Nohra Bergslag, utsedt och befullmechtiga welat å samme Bergslags wägnar NemdeM:n Erlig och Förståndige Lars Andersson på gaml. Pärshyttan att sig å berörde tid och ort å Nohra Bergslags vägnar inställa. Ärkiännandes wi hemmawarande af bem:te Häradz Allmoge, för godt och giltigt, hwad han å wåre wägnar giör och låter, hwilket med Häradetz wanlige Sigills undertryckande bekräftes och stadfästes. Datum Nohra d. 3 Decebr. Åhr 1713. (Häradets sigill) .Samtelige Allmogen af Nohra Bergslag.”

Detta om dom två mest omskrivna männen i släkten från Gamla Pershyttan under 1700-talet.

Far till Lars Andersson, var Anders Larsson (Som jag valt att kalla d.ä eftersom hans sonson också hade samma namn. Lättare att hålla isär vilken jag talar om då) föddes ungefär 1633, var är inte känt av mig och dog 8 juni 1722 i just Gamla Pershyttan. Han var Bergsman och Sexman i Gamla Pershyttan och i arkivet står att läsa om honom:

Anders Larsson i Gamla Pershyttan, omtalas som tillförordnad sexman redan 1675 och flera af de fäljande åren, och antogs till ordinarie sexman 1695 31/7.

Det kan ju nu hända att något mer framkommer om dessa personer jag skrivit om här. I så fall får jag återkomma om det vid ett senare tillfälle.

Nedan kan du se en Youtube-film om Pershyttans Bergsmansby

Annonser

Fotografen Falk

Mormors far Karl Emil Falk var en duktig fotograf. Han tog många bilder, både på släktingar, byn där han bodde och många andra. Här visar jag några som han tagit men som varken jag eller någon annan vet vem, vilka eller var dom föreställer. Tror att dom flesta är från Vasselhyttan, Guldsmedshyttan eller möjligen Lindesberg eftersom han själv bodde i Vasselhyttan. 

Skulle du vilja hjälpa mig att försöka identifiera personer och platser skulle jag vara ytterst tacksam. Läs nedan hur du gör för att titta närmare på varje bild. 

Originalplåtarna till fotona finns på Lindesbergs Kulturhistoriska arkiv.

Du kan gärna titta närmare på varje bild genom att klicka på den. Då får du upp en större bild. Om du vill zooma ytterligare kan du klicka på ”Visa i full storlek” under ”Kommentarer” längst ner till höger. På den bild du då får upp kan du klicka för att zooma ännu mer. Du backar tillbaka hit genom att klicka X uppe till höger. Om det är någon plats eller person du kan identifiera skriv då gärna i kommentaren eller maila till mig på lasse@farfarsfarfar.se (Varje bild är numrerad för identifikation)

Slå ner som en Blix

Jag har ju skrivit många gånger om min sökning efter min mormors fars okända fader. Har försökt på många sätt att hitta fakta om vem han var. Har ju mina aningar men inte svart på vitt att så är fallet. Jag gjorde ju förra hösten ett DNA-test hos FamilyTreeDNA och fick ju där en match på en person som kan ge en ledtråd till att mina aningar är rätt. Bad i våras någon mer av mina släktingar att testa sig och en tremännings son gjorde det då. Han fick tyvärr inte match på samma person, som jag ju hade hoppats på. Därmed inte sagt att min matchning inte är uträknad ännu. Nu under hösten har min en moster gjort samma test. Vi fick svar för ett par veckor sedan och tyvärr hade inte heller hon någon gemensam träff på samma person. Nu är ju min träff väldigt liten, men den finns ju dock där. Men det är ju som sagt inte säkert att alla av mina släktingar ärvt lika stora delar från samma som jag. Så sökandet går vidare.

Istället har jag, hittat en annan intressant del i min mosters matchningar. (Det är jag som administrerar och har koll på hennes konto och matchningar på hennes Family Tree) 

Hon har en match på en ”kändis” och eftersom hon har det så är ju även jag släkt med honom. Hennes mor och far är ju min mormor och morfar. För det är en han. När hon fick höra om att vi är släkt med honom berättade hon för mig att hans bror var hennes mattelärare i skolan i Lindesberg. Så att han har eller haft släkt i trakten var ju känt.

När jag googlade lite på hans namn så hittade jag lite om hans anor på en sida. Han har anor i Grythyttan i Västmanland, hans morfar var född i Saxhyttan, Grythyttan och hans morfars mor och hennes far och mor kom också från takten. Så våran koppling till personen är troligtvis genom min mosters far, alltså min morfar Anton Pettersson från Lindesberg. Han har sina anor på sin mors sida från trakterna bort mot Grythyttan om än inte direkt där. Detta måste man ju undersöka om man ska bli säker men jag har mina funderingar åt det hållet.

Vem är då denna ”kändis” som slog ner i vår släkt?

Jo det är förre Generaldirektören för Internationella Atomenergiorganet, IAEA, chef för FN:s vapeninspektörer i Irak och vår förre utrikesminister m.m. Hans Blix.

Läs mer om honom här.

Soldater i släkten

Jag har väldigt många soldater ibland mina anor, en hel del under 1700-talet. Tror säkert många andra också har det gemensamt med mig. Var i fjol sommar till Armémuseum och tänker besöka det igen när jag får tillfälle. Där har dom väldigt fina miljöer med soldater under olika tider. Tänkte dela med mig lite av dom bilder jag tog under besöket.

Håll tillgodo, ett bildspel!

 

Detta bildspel kräver JavaScript.

Inget direkt svar via DNA

Jag återkommer till min mormors far, Karl Emil Falk, och min jakt på hans far. Jag gjorde ju ett DNA-test i höstas som ju gav ett resultat med en träff på en person i USA som jag skrev om via denna länk. Tidigare i våras så tog en tremännings son till mig ett likadant DNA-test. Vi hoppades att det skulle visa lite mer att jag är på rätt spår med Karl Emils far. Nu visade det sig att han inte hade samma person, kvinnan i USA, i sin matchlista men detta behöver ju inte betyda att det är helt fel spår till lösningen. Några delar av DNA:t behöver ju inte finnas kvar till honom eftersom det ju är så lång ”ättlingkedja” ner till honom. En generation längre än till mig. Kanske jag bara har tur som har lite kvar efter så många generationer, och även personen i USA.

Karl Emil hur gammal

Karl Emil vid troligtvis någon bemärkelsedag

Ska försöka få någon mer i släkten att ta ett prov. Förhoppningsvis då en person som är någon generation tidigare än jag. det finns några kvar av Karl Emils ättlingar i den generationen. Får försöka att få någon av dessa att ta ett test.

Jag är fortfarande inte så insatt i detta med DNA men det kanske finns något annat tips på hur jag ska gå till väga. Någon av er som har ett sådant kan ju i så fall höra av dig till mig eller skriva en kommentar till detta inlägg. Jag tackar för alla tips jag kan få.

 

 

 

Kyrkan, soldater och Lasse-Maja

 

Igår, lördag den 12 maj, en varm och härlig vårdag, ja nästan sommardag, hade vi årets ”Vårträff” för min Facebook-grupp ”Släktforskning i Fellingsbro, Lindeberg, Ljusnarsberg och Ramsberg” I år var det dags för  Fellingsbro igen. Vi var där för ganska precis 4 år sedan, så när som på några dagar.

Vi började efter en samling med kaffe och smörgås i Klockargården bredvid kyrkan att besöka kastalen, kyrkogården och kyrkan. Vi fick se några betydelsefulla gravar runt kyrkan och även ett besök i ”Grönbo Bruks Ägares Grafvård” från 1783. Där var, tyckte i alla fall jag, det lite makabert med bara ett hål i golvet där kista efter kista sänktes ner, uppepå varandra och några puttades åt sidan för att ge plats åt nästa, vid varje begravning.

Därefter gick vi in i kyrkan, vilken är en av dom största landsortskyrkorna i landet. Är visst bara en till som är större. Vilken det är vet jag tyvärr inte, men någon sa att så var fallet.

Där är det vackert med en ståtlig altartavla, predikstol och vacker orgel. Där finns även en stor dopfunt i kalksten fraktad ända från Gotland. En vacker matta framme i koret, designad och vävd av Märta Gahn, känd textilkonstnär, född i Fellingsbro och även begravd på kyrkogården.

(Du kan klicka på bilderna för att se dom större)

Efter en god lunch i Klockargården, som hembygdsföreningen ordnade, tog vi oss alla ner till Folkhögskolan för att lyssna på två föreläsningar. Det var Lars Ericson Wolke som stod för dom. Professor, soldatforskare, författare, historiker m.m. som först föreläste om soldatforskning. Ett ämne han verkligen kan. Intressant och underhållande där jag och många andra tror jag lärde sig en hel del nytt i ämnet. Efter kaffet blev det ännu en föreläsning av Ericson Wolke, denna gång om Lasse-Maja. En man han nyligen skrivit en bok om och kunde berätta en hel del historier om. Lasse-Maja var ju född i Ramsberg och hade flera anknytningar till Fellingsbro. Både stöldräder och annat som han utförde i ”våra” trakter. Hade enligt sägen också många gömställen, både för sig själv och sitt stöldgods, i området.

20180512_130232938_iOS

Lars Ericson Wolke

Detta avslutade dagen som innehöll flera vitt skilda ämnen, kyrkan, soldater och Lasse-Maja. Men jag tror att många av de närvarande var nöjd med dagen.

20180512_141012584_iOS

Wolke och Karl Arne Löthgren